product image

FastCube umożliwia analizowanie danych i tworzenie tabel podsumowujących (data cut-off), a także tworzenie różnych raportów i wykresów zarówno łatwo, jak i natychmiast. To poręczne narzędzie do efektywnej analizy macierzy danych.

FASTCUBE to narzędzie do efektywnej analizy danych

FastCube to zestaw komponentów OLAP Desktop. Obsługuje Delphi 7, 2005, 2006/Turbo, 2007, 2009, XE, XE2, 2007, 2009, XE2, XE3, XE4, XE5, CodeGear RAD Studio 2009, Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo i Lazarus.

 • Komponenty FastCube mogą być wbudowane w interfejs aplikacji hosta
 • Użytkownicy końcowi FastCube nie muszą posiadać dużych umiejętności w zakresie programowania, aby tworzyć raporty
 • FastCube to zestaw komponentów OLAP Desktop dla Delphi/C++Builder/Lazarus
 • Połączenie z bazami danych może odbywać się nie tylko poprzez standardowe komponenty ADO lub BDE, ale również poprzez dowolny komponent oparty na TDataSet
 • Natychmiastowe pobieranie i obsługa danych
 • Gotowe szablony dla tabel podsumowujących. Można uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie schematów
 • Wszystkie ustawienia FastCube mogą być dostępne zarówno programowo, jak i przez użytkownika końcowego
 • Dane FastCube można zapisywać w formacie kompaktowym w celu wymiany i przechowywania danych

Kluczowe właściwości:

 • Natychmiastowe tworzenie wycinków danych. Schematy źródeł danych lub zapytania SQL

 • Wszystkie podstawowe operacje statystyczne (liczba, suma, minimum, maksimum, średnia, wariancja itp.)

 • Funkcje specjalne (liczba wartości unikalnych, pierwsza wartość, lista wartości unikalnych)

 • Filtry dla wartości mierzonych

 • Automatyczny układ elementów składowych daty i czasu

 • Nieograniczona liczba wskaźników w tabeli podsumowującej

 • Możliwość umieszczenia danych w kolumnach lub wierszach tabeli, jak również na dowolnym poziomie pomiarów

 • Obliczone dane (w oparciu o FastScript)

 • Obliczone filtry dla danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego

 • Obliczone filtry dla wartości przy obliczaniu danych (na podstawie FastScript)

 • Sterowanie wyświetlaniem danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego

 • Wyświetlanie danych liczbowych w postaci wartości lub procentu (w wierszu, kolumnie, grupie lub tabeli ogółem)

 • Możliwość wykorzystania danych typu data, godzina i wiersz (Date, Time, Row)

 • Warunkowe wyróżnienie wartości komórki w wycinkach (w bloku)

 • Możliwość zminimalizowania pomiarów jako całości lub oddzielnych wartości

 • Możliwość kontrolowania wyświetlania sum

 • Kontrola sortowania osi (według wartości pomiarowej lub danych)

 • Kontrola każdego poziomu sortowania pomiarów (linii sortowania)

 • Zapisywanie szablonów (schematów) i samych danych do wykorzystania w przyszłości

 • Eksportowanie komórek FastCube do Excela, Word lub HTML

 • Kopiowanie wyróżnionego bloku do schowka

 • Przeglądanie i eksportowanie danych komórek

 • Eksport kostki/kostki danych do formatów XML: XML do analizy, xml-msdata, ms rowset lub DataPacket

 • Drukowanie za pomocą FastReport

 • Tworzenie wykresów za pomocą TeeChart

Porównaj wersje FastCube i wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada!

I. Siatki

1. Ulepszenia siatki danych źródłowych

Ten zrzut ekranu pokazuje, że siatka kostki danych ma strefę tytułu i znacznik aktywnego wiersza, a także obsługuje zmianę rozmiaru i zaznaczanie komórek dla operacji w schowku.

2. Bliżej pierwotnego wyglądu systemu Windows z włączonymi motywami

Ten zrzut ekranu pokazuje ulepszony wygląd siatki. Należy pamiętać, że menu rozwijane są teraz zgodnie z innymi elementami sterującymi systemu Windows.

3. Rysowanie gradientowe 

Teraz możliwe jest stosowanie różnych wypełnień gradientowych, a także wypełnień pełnych, dla różnych części siatki.

II. Analiza danych 

1. Zoptymalizowane operacje na osi 

 • Przeniesienie siatki jest teraz natychmiastowe – nie wymaga ponownego obliczania danych (wymagane w FastCube1)
 • Ruch miar między osiami i wewnątrz osi jest teraz natychmiastowy – nie wymaga ponownego obliczania (wymagane w FastCube1)
 • Filtrowanie nie resetuje stanu zwiniętych węzłów2. New dimension attribute for single choice (radio filter)

2. Atrybut nowego wymiaru dla jednokrotnego wyboru (filtr w postaci przełącznika)

3. Grupy

FastCube2 może teraz łączyć elementy wymiaru w grupy. Na przykład można umieścić pierwsze dwa lata w jednej grupie, a następne dwa w innej grupie. Tak to wygląda na liście rozwijanej w menu rozwijanym:

A oś siatki wygląda tak:

Należy zwrócić uwagę na nowy przycisk z ikoną „drzewa” obok zwykłego przycisku rozwijania/zwijania. Mając grupę, można ją rozwinąć jako zwykły element wymiaru (używając zwykłego przycisku rozwijania/zwijania). Wartości zagregowane przez 2 lata będą więc widoczne jako:

Można też rozwinąć samą grupę za pomocą nowego przycisku „drzewo”.

4. Sumy 

Sumy mają wiele nowych funkcji. Ten zrzut ekranu pokazuje niektóre z nich.

 • Jedna miara może mieć więcej niż jedną sumę
 • Każda suma ma atrybut pozycji, który pozwala na umieszczenie jej przed przedmiotami, po przedmiotach lub nigdzie
 • Suma może mieć własną funkcję agregującą, która różni się od funkcji agregującej miary
 • Sumę całkowitą można zwinąć (zwija ona całą oś)

5. Stopnie miar 

6. Oś o strukturze drzewa

Siatka może teraz reprezentować osie w bardziej zwartej formie, tak jak na tym zrzucie ekranu.

7. Wyróżnianie danych 

Wyróżnianie danych zostało znacznie ulepszone.

Teraz, oprócz już istniejącego warunkowego podświetlania komórek (które również zostało ulepszone) możliwe jest wyróżnienie dowolnej komórki w zależności od jej wartości.

8. Panel stanu 

Siatka FastCube2 ma panel stanu, który pokazuje agregacje dla wybranego regionu.

9. Korzystanie z FastScript

Mimo, że FastCube2 wykorzystuje ten sam silnik skryptów co FastCube1, byliśmy w stanie poprawić jego działanie na kilka sposobów. O ile FastCube1 ograniczał przestrzeń skryptu do poszczególnych obliczonych miar, uniemożliwiając w ten sposób współużytkowanie kodu z innymi miarami, FastCube2 ma przestrzeń skryptową wspólną dla wszystkich obliczonych miar, umożliwiając tym samym współdzielenie części kodu między nimi.

10. Eksport

FastCube2 ma wbudowaną obsługę eksportowania zarówno danych wycinka, jak i kostki danych do następujących formatów danych: XLS, HTML, DBF (tylko dane kostki danych), ODT i XML.

 

III. Kostka danych

1. Podziały

FastCube2 obsługuje następujące podziały pól:

- Podział pól daty i godziny na części składowe (dzień, miesiąc, minuta,…). Wymagane części można określić przed załadowaniem danych. Ponadto części można dodawać lub usuwać nawet po załadowaniu danych

- Odwołania: dodatkowe pola można załadować z tabel referencyjnych opartych na polu kluczowym

- Podział niestandardowy: pole niestandardowe można utworzyć na podstawie dowolnego innego pola i można je załadować do kodu przy użyciu wartości z pola podstawowego.

2. Ładowanie z niestandardowego miejsca przechowywania 

Istnieje nowy składnik, podobny do zestawu danych użytkownika FastReport, który umożliwia ładowanie danych ze źródeł innych niż TDataSet. Należy wykonać opisy pól, a także program obsługi przechodzenia przez magazyn danych i pobierania danych.

3. Konwersja danych podczas procesu ładowania

Jeśli tabela danych przechowuje dane liczbowe w polu ciągu znaków, wymagane jest jedynie określenie typu wyniku, a moduł ładujący dane automatycznie przekonwertuje wartości podczas procesu ładowania.

4. Obliczenia pola niestandardowego podczas procesu ładowania 

W przypadku złożonych transformacji danych, możliwe jest utworzenie pola użytkownika, które jest oceniane podczas procesu ładowania. Oceny można dokonać za pomocą wbudowanego skryptu lub programu obsługi zdarzeń.

5. Operacje dodaj/usuń wykonywane na polach po załadowaniu

FastCube2 umożliwia wykonywanie następujących operacji na polach po załadowaniu danych:

 • Usuwanie pola
 • Dodawanie niestandardowych pól obliczonych
 • Zmiana podziałów części dla pól daty i godziny (patrz wyżej)
 • Tworzenie niestandardowych podziałów

6. Dołączanie danych do aktywnej kostki danych

FastCube2 umożliwia ładowanie dodatkowych danych do już otwartych kostek danych.

IV. Filtr globalny 

FastCube2 ma nowy samodzielny komponent, który umożliwia pojedynczej kostce danych jednoczesną analizę danych przy użyciu różnych kryteriów dostarczanych przez niezależne filtry.

V. Będzie coś jeszcze 

Inne funkcje, które zostaną wprowadzone w przyszłych wersjach FastCube2.x to: wymiary hierarchiczne, górny N, pionowe wyjście tekstowe, eksport do większej liczby formatów danych… i wiele więcej.

Zrzuty ekranu

FastCube VCL 2
FastCube VCL 2
FastCube VCL 2
FastCube VCL 2
FastCube VCL 2
FastCube VCL 2

Try it for free

FastCube VCL 2 Absolutely for free

Editions

Choose edition

Standard

 • Relational database given as data source

 • Saved cube as data source

 • Ability to convert data type in boot process

 • Sorting by value fact

 • Hide zero rows / columns

 • Export to Excel, HTML

 • Copy selected cells to clipboard

 • Source Code

 • From $199

Professional

 • Relational database given as data source

 • Saved cube as data source

 • Ability to convert data type in boot process

 • Sorting by value fact

 • Hide zero rows / columns

 • Export to Excel, HTML

 • Copy selected cells to clipboard

 • Source Code

 • From $299

Related articles

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question