Forgot password?

Przetwarzanie danych

  • FASTREPORT.NET współpracuje ze źródłami danych ADO.NET. Ma możliwość sortowania i filtrowania danych, relacji master-detail. Wszystko to może być wykonane za pomocą kilku kliknięć myszką.
  • Podłączenie bazy danych do ADO, MS SQL.

Kreator Połączeń

  • Możliwość uzyskiwania danych z obiektów biznesowych typu IList, IEnumerable, ITypedList*.
  • Raport może zawierać dane (tabele, zapytania, połączenia z bazą danych) W ten sposób, użytkownik może nie tylko korzystać z danych, udostępnionych w aplikacjach, ale również samodzielnie podłączyć się do wybranych baz danych bezpośrednio z raportu.

Źródła Danych

  • FastReport.Net zawiera silnik skryptowy, obsługujący dwa języki.NET, C# i VB.NET. Mogą Państwo wykorzystać całą moc .NET w Państwa raporcie do wykonania złożonego przetwarzania danych, zarządzania oknami dialogowymi i do wielu innych rzeczy.

Wbudowany Silnik Skryptowy

  • Raport może zawierać okna dialogowe do określania parametrów przed utworzeniem raportu. Dialogowe elementy zarządzania zawierają funkcję podłączenia do danych, a następnie przefiltrowania ich. Filtrowanie można dokonać w dowolnym raporcie, bez potrzeby wpisywania żadnego kodu.

Okna Dialogowe

  • Korzystając z wizualnego konstruktora zapytań, użytkownik nie musi znać języka SQL, aby utworzyć złożoną kwerendę z kilku tabeli*.